سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

مأموریت های اصلی دفتر

 

تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی هیأت امناء و ریاست دانشگاه

برنامه ریزی، بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه

برنامه ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه

نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه

نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه واحدها و مراکز دانشگاهی

نظارت بر صندوق پژوهشی سازمان مرکزی

پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)

ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی