سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

 • دفتر برنامه و بودجه

 • مدیر کل: حسین بدیعی

 • مسئول دفتر: محمد سلیمانی

 • معاون: وحید کیا

 • اداره بودجه، تلفیق و اعتبارات

 • مدیر بودجه، تلفیق و اعتبارات: رحمت اله محمدی پور
 • رئیس اداره اعتبارات و نظارت بودجه: جلیل بیطاری
 • رئیس اداره بودجه، تلفیق و اعتبارات: طیبه یوسف زاده تبریزی
 • كارشناس مسئول بودجه و تلفیق: محیا سلماسی وند
 • اداره برنامه‏ ریزی

 • مدیر برنامه ریزی: محسن وارثی
 • رئيس اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه: عليرضا گلجو
 • رئیس اداره برنامه ریزی: محمدرضا معینی
 • كارشناس مسئول برنامه ریزی: فاطمه راستگو
 • كارشناس مسئول اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه : علی کدخدائی
 • کارشناس اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه: امیر محمودیان