سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

 •  

  • دفتر برنامه و بودجه

  • مدیر کل: حسین بدیعی
  • مسئول دفتر: محمد سلیمانی
  • معاون:وحید کیا
  • مدیریت بودجه، تلفیق و اعتبارات
  • مدیر بودجه، تلفیق و اعتبارات: رحمت اله محمدی پور
  • رئیس اداره اعتبارات و نظارت بودجه:جلیل بیطاری
  • کارشناساعتبارات و نظارت بودجه : مهدی زاده کار
  • رئیس اداره بودجه، تلفیق و اعتبارات: طیبه یوسف زاده تبریزی
  • كارشناس مسئول بودجه و تلفیق: محیا سلماسی وند
  • مدیریت برنامه‏ ریزی
  • مدیر برنامه ریزی:محسن وارثی
  • رئيس اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه:عليرضا گلجو
  • كارشناس مسئول اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه :علی کدخدائی
  • کارشناس اداره ارزیابی، نظارت و پایش برنامه: امیر محمودیان
  • رئیس اداره برنامه ریزی: محمدرضا معینی
  • كارشناس مسئول برنامه ریزی: فاطمه راستگو