سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

تشكيلات مناطق و واحدها

  •  
  • كميته طرح و برنامه و بودجه مناطق
  • كميته طرح و برنامه و بودجه واحدها
  • مدیر طرح و برنامه و بودجه واحد (در واحدهای جامع و یا بسیار بزرگ)
  • کارشناس طرح و برنامه و بودجه واحد