سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

بارگذاری فایل آماری بودجه 1395

همکاران محترم برنامه و بودجه واحدها و مراکز دانشگاهی

خواهشمند است تا نهایی شدن و بارگذاری فایل پیش بینی بودجه 1395(حداکثر تا 1394/07/21) نسبت به برداشت و تکمیل جدولهای فایل آماری بودجه 1395 در قسمت برداشت فایل اقدام مقتضی به عمل آورید.