سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

پیش بینی بودجه سال1395 همراه با کنترل

پیرو بخشنامه شماره 10/48726 مورخ 1394/07/12 در خصوص دستورالعمل پیش بینی بودجه سال 1395، فایل نرم افزاری  پیش بینی بودجه اصلاح شده در قسمت برداشت فایل قرار داده شده است. واحدها و مراکز دانشگاهی موظف می باشند مطابق مفاد دستورالعمل صادره نسبت به تکمیل فایل اصلاح شده اقدام نمایند.

*توجه:با توجه به درخواست بسیاری از استانها مبنی بر قرار گرفتن فرم کنترل در فایل پیش بینی بودجه سال 1395 ضمن اعلام اضافه شدن فرم مذکور نسبت به برداشت و تکمیل آن اقدام نمایید.