سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

بسته به روز شده تدوين برنامه راهبردي ششم

 

به آگاهي مي‌رساند، بسته به روز شده تدوين برنامه راهبردي ششم حاوي فايل اهداف كمي منتخب برنامه ششم و ساير فايل‌هاي مورد نياز در قسمت برداشت فايل اين سايت قرار گرفته است.