سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

تجميع پيش‌بيني بودجه سال 1395 در سطح استان

 

به آگاهي مي‌رساند، پوشه‌هاي مربوط به تجميع پيش‌بيني بودجه سال 95 و تجميع اهداف كمي برنامه ششم واحدها و مراكز دانشگاهي هر استان در قسمت برداشت فايل اين سايت قابل برداشت است. شايان ذكر است براي تجميع جداول اهداف كمي واحدها لازم است عنوان فايل Excel هر واحد به Plan6 تغيير يافته و سپس در داخل هر يك از پوشه‌ها كپي شود.