سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

قابل توجه واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه‌هاي هيات امناي استاني

 

""   قابل توجه واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه‌هاي هيات امناي استاني ""

 

فايل‌هاي جداول اهداف كمي مربوط به واحدها و همچنين فايل تجميع اهداف كمي استان در قسمت برداشت فايل قرار دارد. علاوه بر آن الگوي سند برنامه ششم استان نيز در اين قسمت قابل برداشت است.