سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

اطلاعیه 95/02/22

پیرو بخشنامه شماره 12654/57 مورخ 21/02/95فایل ثبت عملکرد اعتبارات پژوهشی سال 1394واحدها و مراکز دانشگاهی جهت ثبت یا انتقال بدون نقص اطلاعات هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 94در بخش برداشت فایل قرار داده شده است. واحدها و مراکز مکلف می باشند نسبت به برداشت فایل و انتقال داده ها به آن اقدام و در جلسه بررسی عملکرد اعتبارات،فایل یاد شده را  به همراه مستندات لازم ( مطابق با آموزش های ارائه شده در کارگاه آموزشی)به همکاران اعزامی از سازمان مرکزی ارائه  نمایند .