سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

اطلاعیه 95/05/06

همکاران گرامیِ حوزه‌ی برنامه و بودجه در استان‌ها

با سلام و احترام؛ پیرو ارسال نامه‌ی معاون محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان دانشگاه مبنی بر انجام تعدیلهای احتمالی در برنامه‌ی ششم واحدهای دانشگاهی، فایل نرم‌افزارِ جدیدِ تجمیع اهداف کمیِ برنامه‌ی ششم توسعه برای این منظور در سایت دفتر برنامه و بودجه بارگذاری شده است. لازم است همکاران محترم اطلاعات واحدهای دانشگاهی را در جدولهای تعبیه شده در فایل مذکور به نام « نرم افزار تجمیع اهداف کمی برنامه‌ی ششم استانی برای تعدیل» وارد کنند و بر اساس نامه‌ی یاد شده برای ارسال آن اقدام کنند. گفتنی است تمام اطلاعات در همین فایل وارد می‌شود.