سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

اطلاعیه 95/05/18

قابل توجه همکاران محترم برنامه و بودجه در واحد استان و سایر واحدهای دانشگاهی

پیرو ارسال نامه‌ای مبنی بر تعدیل یا اصلاح اهداف کمّیِ برنامه‌ی ششم توسعه‌ و بارگذاریِ نرم‌افزار مربوط، لازم به توضیح است که:

1.      برای وارد کردن تعداد دانشجویان باید در ابتدا تعداد آن‌ها را به تفکیک مقطع تحصیلی از خانه‌ی (1-1) و تعداد اعضای هیئت‌علمیِ تمام‌وقت را نیز به تفکیک مرتبه‌ی علمی از خانه‌ی (1-4) وارد کنید. جمع اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و تعداد دانشجویان به صورت خودکار در قسمت مربوط، درج خواهد شد. بدیهی است که تعداد دانشجویان خارجی باید در خانه‌های (1-1) تا (5-1) نیز لحاظ شده باشد ولی تعداد کل دانشجوی خارجی به طور جداگانه در ردیف دوم وارد شود.

2.      شاخص‌های ورزشیِ مندرج در ردیف‌های 55 تا 57 جدول باید بدون تغییر، عیناً از ابلاغیه‌ی اسفندماه 1394 هر استان استخراج شود و با توجه به توانمندیهای هر واحد دانشگاهی بین آن‌ها توزیع شود.