سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

گزارشات بودجه هیات امنای استانی

خبر فوری

فایل گزارشات بودجه هیات امنای استانی در قسمت دانلود قابل برداشت می باشد. مقتضی است مراکز استان فایل مذکور را در پوشه بودجه تجمیعی استان قرار داده و آنرا اجرا و به روز رسانی نمایند.