سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

بارگذاری فایل آنالیز بودجه سال 1396

   قابل توجه همکاران محترم در واحد استان و سایر واحدها و مراکز دانشگاهی:  

 فایل آنالیز بودجه سال 1396 در قسمت برداشت فایل بارگذاری شده است. خواهشمند است فایل مذکور برداشت و سپس   هر  سه ماه یکبار    تکمیل و به استان مربوطه ارسال تا پس از تجمیع توسط مراکز استان به سازمان مرکزی ارسال گردد.