پایش 9 ماهه برنامه های عملیاتی استانها

با عنایت به موافقتنامه‏ های مبادله شده بین هر یک از حوزه‏ های ستادی دانشگاه با استان‏ ها، لازم است بر مبنای موافقتنامه‏ های استانی نسبت به تکمیل فایل پایش 9 ماهه برنامه عملیاتی استان‏ ها (payesh 3.xlsx) برای نه ماهه سال 1397به تفکیک هر یک از حوزه‏ های ستادی اقدام نموده و نتایج تا 15 بهمن ماه 97 به دفتر برنامه ‏ریزی و بودجه ارسال شود.